Ayuda con la comunicación | Ambetter de Arkansas Health & Wellness

 

Language Assistance

English:
If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter from Arkansas Health & Wellness, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Español (Spanish): 
Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de Ambetter de Arkansas Health & Wellness, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Tiếng Việt (Vietnamese): 
Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Ambetter de Arkansas Health & Wellness, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Dri-Majol (Marshallese):
Ñe kwe, ak bar juon eo kwōj jipañe, ewōr an kajjitōk kōn Ambetter de Arkansas Health & Wellness, ewōr aṃ jimwe in bōk jipañ im melele ko ilo kajin eo aṃ ejjeḷọk wōṇāān.  Ñan kōnono ippān juon ri-ukōk, kirlọk 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

中文 (Chinese): 
如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Ambetter de Arkansas Health & Wellness 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。如果要與一位翻譯員講話,請撥電話 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392)。

ລາວ (Laotian): 
ຖ້າທ່ານ ຫຼືຄົນທີ່ທ່ານກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອ ມີຄໍາຖາມ​ກ່ຽວກັບ Ambetter de Arkansas Health & Wellness, ທ່ານ​ມີສິດ​ທີ່ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ການຊ່ວຍເຫຼືອ​ແລະ​ຂໍ້ມູນ​ຂ່າວສານ​ທີ່​ເປັນ​ພາສາ​ຂອງ​ທ່ານ ໂດຍບໍ່ມີ​ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ເພື່ອຈະ​ເວົ້າກັບ​ນາຍພາສາ ໃຫ້ໂທຫາ 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Tagalog: 
Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Ambetter de Arkansas Health & Wellness, may karapatan ka na makakuha nang tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

العربية (Arabic):  
إذا كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة حول Ambetter de Arkansas Health & Wellness، لديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون أية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ 0390-617-877-1 (0392-617-877-1 TDD/TTY).

Deutsch (German): 
Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zu Ambetter de Arkansas Health & Wellness hat, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392) an.

Français (French): 
Si vous-même ou une personne que vous aidez avez des questions à propos d’Ambetter de Arkansas Health & Wellness, vous avez le droit de bénéficier gratuitement d’aide et d’informations dans votre langue. Pour parler à un interprète, appelez le 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Hmoob (Hmong): 
Yog koj, los yog tej tus neeg uas koj pab ntawd, muaj lus nug txog Ambetter de Arkansas Health & Wellness, koj muaj cai kom lawv muab cov ntshiab lus qhia uas tau muab sau ua koj hom lus pub dawb rau koj. Yog koj xav nrog ib tug neeg txhais lus tham, hu rau 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

한국어 (Korean): 
만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Ambetter de Arkansas Health & Wellness 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392) 로 전화하십시오.

Português (Portuguese): 
Se você, ou alguém a quem você está ajudando, tem perguntas sobre o Ambetter de Arkansas Health & Wellness, você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem custos. Para falar com um intérprete, ligue para 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

日本語 (Japanese):
Ambetter de Arkansas Health & Wellness について何かご質問がございましたらご連絡ください。ご希望の言語によるサポートや情報を無料でご提供いたします。通訳が必要な場合は、1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392) までお電話ください。

हिंदी (Hindi): 
आप या जिसकी आप मदद कर रहे हैं उनके, Ambetter de Arkansas Health & Wellness के बारे में कोई सवाल हों, तो आपको बिना किसी खर्च के अपनी भाषा में मदद और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। किसी दुभाषिये से बात करने के लिए 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392) पर कॉल करें।

ગુજરાતી (Gujarati): 
જે તમને અથવા તમે જેમની મદદ કરી રહ્યા હોય તેમને, Ambetter de Arkansas Health & Wellness વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમને, કોઈ ખર્ચ વિના તમારી ભાષામાં મદદ અને માહિતી પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે. દુભાષિયા સાથે વાત કરવા માટે 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392) ઉપર કૉલ કરો.